PALEOLITICO 1.700.000 – 8.500 A.C.
NEOLITICO 8.500 – 1.700 A.C.
(Culture di : Xinglongwa – Xinle – Hongshan) 8500 – 2000 A.C.
(Culture di : Peiligang Cishan – Yangshao – Dawenkou – Daxi – Longshan) 6500 – 2000 A.C.
(Culture di : Majiabang – Hemudu – Qingliangang – Liangzhu) 5000 – 2200 A.C.
(Culture di : Dapenkeng – Shixia) 5000 – 2480 A.C.
Dinastia XIA 2000 – 1500 A.C.
Dinastia SHANG  (Età del bronzo) 1500 – 1050 A.C.
Dinastia DEGLI ZHOU OCCIDENTALI  1050 – 771 A.C.
Dinastia DEGLI ZHOU ORIENTALI  771 – 221  A.C.
(Periodo delle Primavere ed Autunni)  771 – 476 A.C
(Periodo degli Stati Combattenti) 476 – 221 A.C. 
Dinastia QIN 221 – 206 A.C. 
Dinastia HAN OCCIDENTALI 206 A.C. – 9 D.C. 
Dinastia  XIN  9 – 24 D.C. 
Dinastia HAN ORIENTALI 25 – 220 D.C 
PERIODO DEI TRE REGNI (DINASTIE : WEI, SHU HAN, WU) 220 – 280 D.C. 
Dinastia  JIN OCCIDENTALI, JIN ORIENTALI DINASTIE DEL NORD  265 – 420 D.C
(WEI SETT., WEI OCCID., WEI ORIENT., ZHOU SETT., QI SETT.) DINASTIE DEL SUD 386 – 581 D.C. 
(LIU SONG, QI MERID., LIANG MERID., CHEN)   420 – 589 D.C.
Dinastia SUI 581 – 618 D.C.
Dinastia TANG 618 – 907 D.C.
CINQUE DINASTIE 907 – 960 D.C
Dinastia LIAO 907 – 1125 D.C.
Dinastia SONG  (SONG SETT. , SONG MERID.) 960 – 1279 D.C
Dinastia CHIN 1115 – 1234 D.C
Dinastia YUAN 1271 – 1368 D.C.
Dinastia MING 1368 – 1644 D.C.
Dinastia QING 1644 – 1911 D.C.